top of page
logo Andy Callens mentale coaching en hypnotherapie

ALGEMENE VOORWAARDEN CALLENS.BIZ BV

 


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle dienstverleningen van Callens.biz bv, met ondernemingsnummer BE0540.960.189, met maatschappelijke zetel in Beringstraat 98, 3190 Boortmeerbeek(België), handelend onder de commerciële namen Callens.biz, Andy Callens Coaching, Andy Callens, Jordy Callens en Discobar Concept C.

 

 

 1. Definities en Interpretatie

  1. De dienstverlener: Callens.biz, verder omschreven als “Callens.biz”.

  2. De klant is elke opdrachtgever die gebruik maakt van enige dienstverlening aangeboden door Callens.biz en kan particulier of een rechtspersoon zijn en wordt verder omschreven als “klant”. De klant is steeds de (rechts)persoon waarmee Callens.biz de verbintenis aangaat, ook al treed die op als tussenpersoon.
    

 2. Acceptatie van de Voorwaarden

  1. Elke inschrijving, boeking, reservatie of akkoord met een offerte, zowel online als offline, voor één van de dienstverleningen van Callens.biz, hetzij onder eigen naam, hetzij onder één van de commerciële benamingen, betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van Callens.biz.

  2. Voor begeleiding van minderjarigen is geen toestemming nodig van de ouders indien het kind beslissingsbekwaam is. Is het kind niet beslissingsbekwaam, dan is er wel toestemming van de ouders zoals omschreven in artikel 12 van de wet op de patientenrechten. Indien slechts één ouder explicitiet toestemming geeft, geldt er een vermoeden van instemming door de andere ouder zoals omschreven in artikels 373 en 374 van het burgerlijk wetboek.
    

 3. Dienstverlening

  1. De diensten geleverd door Callens.biz richten zich tot particulieren en rechtspersonen en zijn steeds duidelijk omschreven op de door Callens.biz beheerde websites en gemaakte offertes.

  2. Callens.biz verbindt zich ertoe naar best vermogen elke verbintenis volgens eigen methodieken, inzichten en kennis uit te voeren. De klant kan op geen enkele wijze de toegepaste methodieken sturen of het gebruik van enige andere methodiek opleggen.

  3. Met elke overeenkomst tussen Callens.biz en de klant accepteert Callens.biz inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Callens.biz zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

  4. Callens.biz heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Callens.biz gesloten overeenkomst. Callens.biz verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.
    

 4. Prijsstelling en betalingstermijnen

  1. Alle prijzen die op één van de websites van Callens.biz vermeld staan, zijn steeds inclusief het geldend BTW-tarief, zijn uitsluitend voor diensten aan particuliere klanten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geldig en dekken de dienstverlening die erbij omschreven staat.

  2. ​Voor diensten waarvoor geen prijzen op de websites staan en voor diensten aan rechtspersonen, wordt steeds een offerte opgemaakt, die 1 maand geldig blijft vanaf het moment van versturen of overhandiging.

  3. Algemeen geldt dat alle betalingen geschieden voor aanvang en ten laatste bij aanvang van iedere dienstverlening, tenzij anders vermeld bij het aanbieden van de dienst of in de offerte. Abonnementen worden steeds volledig op voorhand betaald, voor aanvang van de eerste dienstverlening. Callens.biz is pas gehouden de diensten te verlenen van zodra de betaling is voldaan. Ongebruikte beurten van abonnementen kunnen niet worden terug gevorderd.

  4. Bij het reserveren van diensten die meer kosten dan 200 euro, is de klant gehouden een niet terugbetaalbaar voorschot te betalen van 15% van het bedrag, met een minimum van 100 euro. Pas na betaling van het voorschot komt de verbintenis tussen Callens.biz en de klant tot stand.

  5. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest.

  6. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimumbedrag van 50 euro.

  7. Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt Callens.biz zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding. Ingeval van substantiële overschrijding van de leverings-/ uitvoeringstermijn die te wijten is aan Callens.biz, behoudt de klant zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder het recht op bijkomende schadevergoeding.

  8. Rechtspersonen die gebruik maken van de diensten van Callens.biz, dienen zich steeds op voorhand als dusdanig te identificeren en ontvangen steeds een factuur voor de geleverde diensten. Particulieren die een factuur wensen te ontvangen, dienen dit steeds op voorhand kenbaar te maken.

  9. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

  10. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde werken.
    

 5. Verplichtingen van de Partijen

  1. Callens.biz verplicht er zich toe bij elke aangegaan engagement de diensten naar best vermogen uit te voeren, met een professionele ingesteldheid, en om zich te blijven bekwamen.

  2. Voor het aangaan van enige verbintenis geeft Callens.biz de klant steeds de mogelijkheid tot een vrijblijvende, niet bindende kennismaking om de verwachtingen van beide partijen te bespreken.

  3. In alle eerlijkheid zal Callens.biz zich enkel engageren voor het verlenen van diensten die het naar eigen inzicht op professionele wijze kan volbrengen.

  4. De klant verbindt zich er toe in volledige transparantie te communiceren met Callens.biz over zijn verwachtingen en alle informatie te verstrekken die nodig is om een professionele dienstverlening te kunnen waarborgen.

  5. De klant verbindt er zich toe om een volledige medewerking te verlenen, het huishoudelijk regelement te respecteren indien van toepassing en open te staan voor de aanpak van Callens.biz.

  6. Elke samenwerking tussen de klant en Callens.biz is er één van wederzijds vertrouwen. Geen van de partijen zal enige actie ondernemen die dit vertrouwen of één van de partijen op welke wijze ook, kan schaden.

  7. ​Elke overeenkomst tussen klant en Callens.biz is persoonlijk en kan niet worden overgedragen op een andere klant.
    

 6. Annulerings- en Terugbetalingsbeleid

  1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.

  2. Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

  3. Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

  4. Bij annulering van een overeengekomen dienstverlening met een duur langer dan 1,5 uur, of maatwerk, is de klant tot 14 dagen op voorhand 50% van het volledige bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

  5. Dienstverleningen met een duur tot 1,5 uur, kunnen door de klanten kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de aanvang. Als de klant dit niet tijdig doet, dan is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

  6. Annulering van een dienstverlening dienen steeds schriftelijk via mail naar het op de website van de specifieke dienstverlening vermelde e-mailadres of per WhatsApp bericht naar 0471 24 10 77  gestuurd worden. Telefonische annulering is niet mogelijk. Indien de klant Callens.biz niet op één van deze wijze op de hoogte brengt van een annulering, is de klant 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

  7. Bij annulering van een opdracht kunnen eventuele door Callens.biz hiervoor specifiek aangekochte materialen of diensten volledig in rekening gebracht worden.

  8. Een annulering is pas geldig na ontvangstmelding van Callens.biz.

  9. Bij annulering door Callens.biz van een dienst welke niet kan verplaatst worden, wordt het reeds betaalde bedrag integraal teruggestort. Een annulering van een groepsactiviteit, zoals workshop of opleiding, kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De klant kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

  10. Vrijstelling van de annuleringkost kan enkel mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Callens.biz.
    

 7. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  1. Callens.biz is alleen aansprakelijk voor aan hem toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Callens.biz en medewerkers.

  2. Voor aan hem toegerekende indirecte schade kan Callens.biz in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die klanten en deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens diensten die Callens.biz individueel of bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.

  3. Wanneer Callens.biz is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

  4. De totale vergoeding van Callens.biz aan haar opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.

  5. Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten of diensten die Callens.biz uitvoert, staat het de klant of deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de klant of deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is. In geen geval kan Callens.biz aansprakelijk gesteld worden voor enige lichamelijke schade die de klant of deelnemers hebben opgelopen tijdens de dienstverlening.
    

 8. Intellectuele Eigendom

  1. ​De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door aan de klant verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

  2. Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Callens.biz aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Callens.biz voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

  3. In geen geval heeft de klant het recht om opnames, op welke wijze ook, te maken en/of te verspreiden van de dienstverlening van Callens.biz, tenzij dit voorafgaandelijk schriftelijk werd overeengekomen. In dat geval blijven de intellectuele rechten en auteursrechten steeds eigendom van Callens.biz.

  4. Al het materiaal dat Callens.biz creëert in opdracht van de klant, blijft intellectueel eigendom van Callens.biz. De klant is gehouden zich in orde te stellen met de wet op de auteursrechten indien dit materiaal bedoeld is voor verspreiding via welk kanaal ook. Callens.biz behoudt het recht op hieruit voortvloeiende auteurs- of andere rechten. Dit geldt niet wanneer Callens.biz de rechten schriftelijk heeft afgestaan aan de klant.
    

 9. Privacy en Gegevensbescherming

  1. De meest recente versies van het privacybeleid van Callens.biz, zijn terug te vinden op de websites beheerd door Callens.biz of verkrijgbaar op aanvraag.
    

 10. Geschillen en Toepasselijk Recht

  1. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Haacht of de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Callens.biz.
    

 11. Diverse bepalingen

  1. ​De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Callens.biz. De niet-uitoefening door Callens.biz of door de klant van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

  2. Sommige dienstverleningen van Callens.biz zijn onderhevig aan specifieke voorwaarden of een huishoudelijk reglement, welke steeds terug te vinden is op de respectievelijke website. Bepalingen in deze specifieke voorwaarden of huishoudelijk reglement zijn specifiek gericht op die diensten en hebben voorrang op de algemene bepalingen in dit document.

  3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Callens.biz deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de klant heeft bevestigd.

  4. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 10/08/2023.

bottom of page